Classic Incasso conformeert zich aan de NVI-gedragsregels, hetgeen inhoudt dat wij bijvoorbeeld geen huisbezoeken afleggen.

Op andere terreinen zoals financiële zekerheden gaan wij bewust zelfs een flinke stap verder dan hetgeen de NVI aan haar leden voorschrijft. Ook behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om opdrachtgevers en/of opdrachten te weigeren indien naar onze mening comprimenterende situaties zouden kunnen ontstaan.

Hoewel wij er alles aan doen om klachten te voorkomen kunnen deze – in het onverhoopte geval u toch niet tevreden bent met onze behandeling – gericht worden aan de directie van Classic Incasso waarvan u te allen tijde op korte termijn een persoonlijk antwoord ontvangt.

Privacyverklaring

Classic Incasso BV bewerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening, voornamelijk bestaande uit minnelijke incassowerkzaamheden, in opdracht en ten behoeve van haar opdrachtgevers, met wie verwerkersovereenkomsten zijn gesloten.

De gegevens die Classic Incasso BV verwerkt betreffen in het algemeen gebruikelijke persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, soms aangevuld met geboortedatum en/of KvK-nr, en voor incasso noodzakelijke gegevens zoals rekeningnummer en openstaand saldo.

Classic Incasso BV bewerkt de door haar opdrachtgevers verstrekte of anderszins via openbare bronnen in haar bezit gekomen persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgelegde bepalingen. De gegevens worden bewaard conform de wettelijk gestelde bewaartermijnen.

Classic Incasso BV verstrekt persoonsgegevens niet aan derden indien hier geen wettelijke verplichtingen of afspraken met betrokkenen aan ten grondslag liggen.

Betrokkenen hebben recht op inzage van gegevens; informatieverzoeken worden afgewikkeld conform het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een en ander in goed overleg met de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke.